पवार समोरासमोर आले; पण एकमेकांकडे बघणेही टाळले | पुढारी

पवार समोरासमोर आले; पण एकमेकांकडे बघणेही टाळले