परभणी : गंगाखेड शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतील दोन दुकाने जळून खाक | पुढारी

परभणी : गंगाखेड शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतील दोन दुकाने जळून खाक